Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Luid Kaag & Braassem (onderdeel PJGDesign.nl)

I. Begrippen en definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van PJGDesign.nl / Luid Kaag & Braassem (verder te noemen: de ‘Organisator’ of PJGDesign.nl), gevestigd te (2370 AB) Roelofarendsveen, Postbus 61.
• Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, met PJGDesign.nl een overeenkomst aangaat.
• PJGDesign.nl: de partij waarmee de klant op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst aangaat.
• Voorstelling: de publieke, besloten of online gebeurtenis waarbij een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd.
• Locatie: de plaats waar de voorstelling plaats vindt.
• Locatiehouder: de houder of exploitant van een locatie.
• Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van de Voorstelling.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en PJGDesign.nl ter zake van het bijwonen van een voorstelling van PJGDesign.nl.
• Partijen: PJGDesign.nl en de klant gezamenlijk.
• Kaart(en): het toegangsbewijs in de vorm van e-ticket dan wel hard ticket voor een Voorstelling.
• Website van PJGDesign.nl: www.PJGDesign.nl of www.luidkaagenbraassem.nl .
• Productie datum: de dag waarop de uitvoering van de opdracht plaatsvindt

Bij de streamingvoorstellingen werken we samen met FeaturingYou.live , en zijn hun algemene voorwaarden ook van toepassing.

2. De onderhavige ‘algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van de ‘overeenkomst’ tussen partijen, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten, ter zake van het bijwonen van een voorstelling van PJGDesign.nl die plaats hebben op onbenoemde locaties (verder te noemen: ‘Locatie’), de locatiehouder en/of de organisator op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is. Daarnaast gelden deze algemene voorwaarden voor eenieder die enige Voorstelling op een locatie bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met PJGDesign.nl, de locatiehouder en/of de organisator heeft gesloten.

3. De verkoop van kaarten voor en het bijwonen van Voorstellingen van PJGDesign.nl die geen plaats hebben op een locatie, maar in andere theaters, online en/of in en op festivals, is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de verkoopsystemen van deze theaters en/of festivals.

4. Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing, de algemene voorwaarden van de organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de locaties. Gebruik van kaarten impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden van PJGDesign.nl, de organisator en de locatiehouder. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden. Afschrift van de algemene voorwaarden van de houders van de locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar. Deze zullen op het eerste verzoek van de klant worden toegezonden.

5. PJGDesign.nl zal al het mogelijke verrichten om het bezoek op de locatie naar wens van de klant te laten verlopen. PJGDesign.nl zal optimale zorgvuldigheid jegens de Klant betrachten. PJGDesign.nl zal tevens trachten de Voorstelling(en) op de Locatie(s) ongestoord te laten plaatsvinden. PJGDesign.nl spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Klant tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Klant zo veel mogelijk te waarborgen.

6. Ingevolge artikel 7:46i van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c en de afkoelingsperiode van artikel 7:46d niet van toepassing op de Overeenkomst.

II. Informatie, speciale wensen, kortingsacties en kosten

1. PJGDesign.nl biedt kaarten te koop aan voor haar eigen voorstellingen. Zij behoudt zich het recht voor cast, crew, productieelementen, locatie, prijs of datum van de voorstelling te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Alle informatie over een voorstelling en de beschikbaarheid van kaarten, die door PJGDesign.nl aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en zonder dat daaraan rechten kunnen worden verleend verstrekt.

2. Indien de klant met betrekking tot zijn of haar boeking voor kaarten speciale wensen heeft, dan kan de boeking enkel per e-mail plaatsvinden. PJGDesign.nl dient op het moment van boeking door de klant op eventuele speciale wensen te worden geattendeerd. Speciale plaatsen voor bijvoorbeeld rolstoelen c.q. minder validen en/of begeleiding door honden zijn te allen tijde alleen verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.

3. Indien de klant met betrekking tot zijn of haar reservering voor kaarten een beroep doet op een kortingsactie in welke vorm dan ook dan kan de reservering enkel per e-mail plaatsvinden, tenzij in uitingen rond de desbetreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat reserveren op een andere wijze mogelijk is. De klant dient bij aanvang van het reserveren duidelijk aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van een bepaalde kortingsactie. Kortingen gelden nooit met terugwerkende kracht.

III. Manieren van betalen

1. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
• online boeking: iDEAL;
• bij reservering op locatie (aan de kassa): PIN-betaling;
• PJGDesign.nl behoudt zich het recht voor om per voorstelling naar eigen inzicht bovenstaande betaalwijzen te beperken en/of uit te breiden.

2. Alle kaartprijzen van toegangskaartjes van PJGDesign.nl in euro’s en inclusief BTW gecommuniceerd.
Eventuele veranderingen in btw-tarieven komen ten laste van de klant / opdrachtgever.

IV. Totstandkoming van de overeenkomst bij betaling

1. PJGDesign.nl verkoopt haar kaarten via haar website en tijdens de speelperiode aan de kassa. Organisator heeft de mogelijkheid om additionele verkooppunten in te schakelen. In voorkomend geval zijn deze verkooppunten te vinden via de website onder de informatie aangaande kaartverkoop van de desbetreffende voorstelling.

2. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een boeking via de website van PJGDesign.nl, komt de overeenkomst tot stand c.q. wordt definitief indien en zodra:

a. (1) PJGDesign.nl (autorisatie van) de betaling van de klant heeft ontvangen, en
b. (2) PJGDesign.nl de klant schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de overeenkomst tot stand is gekomen. De enkele ontvangst door PJGDesign.nl van (autorisatie van) de betaling van de klant is PJGDesign.nl niet voldoende.

3. Zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen, geldt enig handelen van de Klant slechts als een aanbod van de Klant.

4. Indien PJGDesign.nl geen autorisatie van de betaling door de klant ontvangt, dan ontvangt de klant bericht van het mislukken van de transactie en van het niet tot stand komen van een overeenkomst. Aan het uitblijven van een dergelijk bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

5. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd en is verplicht tot het doen van betaling. Indien PJGDesign.nl de kaarten op verzoek van de koper aan een derde dient te leveren zijn echter koper en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling.

6. Kaarten en/of arrangementen kunnen na aanschaf door de koper niet geruild of geannuleerd worden.

V. Kaarten, arrangementen en prijzen

1. De door PJGDesign.nl geleverde kaarten en arrangementen zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door PJGDesign.nl aan de klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en PJGDesign.nl niet is toegestaan:
a) de kaarten en of arrangementen te verkopen aan derden dan wel de kaarten en of arrangementen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b) de kaarten en of arrangementen in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
c) indien de onder a of b genoemde situatie zich voordoet zal PJGDesign.nl en/of organisator de kaarten ongeldig maken;
d) houders van die kaarten zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

2. De klant is aansprakelijk voor eventueel door PJGDesign.nl en/of de organisator dientengevolge te lijden schade.

3. Alleen de houder van de kaarten die de kaarten als eerste toont/inwisselt bij aanvang van de voorstelling krijgt toegang. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de klant te allen tijde verplicht zijn kaart aan als zodanig kenbare functionarissen van PJGDesign.nl te tonen.

4. PJGDesign.nl behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren kaarten. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden voor de te veel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

5. De kaarten worden definitief geboekt op het moment van het verzenden van het on-line registratieformulier via de website. Na ontvangst van betaling worden de kaarten zo spoedig mogelijk (elektronisch) verzonden naar het door de klant op het online-registratieformulier opgegeven (e-mail)adres.

6. PJGDesign.nl streeft ernaar zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige betaling de kaarten aan de klant te versturen. Indien de kaarten door de klant niet binnen 2 dagen voor de aanvang van de voorstelling zijn ontvangen, dan dient de klant per e-mail op te nemen met PJGDesign.nl.

VI. Aansprakelijkheid

1. PJGDesign.nl kan niet worden aangemerkt als organisator van een voorstelling die niet plaatsvindt op een locatie zoals bedoeld in artikel I.2 en is in voorkomend geval dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van de voorstelling en de gang van zaken in of rond een dergelijke locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

2. Indien en voor zover de voorstelling door de organisator dan wel de locatiehouder wordt geannuleerd, zal PJGDesign.nl aan de klant de ticketprijs vergoeden, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan PJGDesign.nl. PJGDesign.nl aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de klant mocht lijden. PJGDesign.nl streeft ernaar om de klant via de website zoveel mogelijk te informeren over eventueel geannuleerde voorstellingen.

3. PJGDesign.nl is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Klant toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van PJGDesign.nl en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen PJGDesign.nl verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van PJGDesign.nl wordt onder meer uitgesloten voor:
o schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door PJGDesign.nl ingeschakelde (hulp)personen en huurders van (ruimten op) de locatie en de door deze derden ingeschakelde (hulp)personen;
o schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van PJGDesign.nl gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
o (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de voorstelling waarop de overeenkomst tussen PJGDesign.nl en de klant betrekking heeft;
o schade op enigerlei wijze veroorzaakt door derden.

4. Indien en voor zover PJGDesign.nl ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, kan de klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke van de wil van PJGDesign.nl onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van PJGDesign.nl verlangd kan worden. PJGDesign.nl draagt geen bewijsplicht ten aanzien van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van (een) dergelijke situatie(s) van overmacht.

6. PJGDesign.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van kaarten door de klant door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de kaarten.

7. PJGDesign.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van kaarten die niet plaatsvinden bij PJGDesign.nl; PJGDesign.nl aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door PJGDesign.nl en waarbij een derde partij, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

VII. Website

1. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto’s en illustraties van de website maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten van PJGDesign.nl dan wel haar leveranciers of andere derden waarmee PJGDesign.nl dienaangaande afspraken heeft (gemaakt). Iedere verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van de werken op enigerlei wijze verbonden met de Website, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van PJGDesign.nl. Het opslaan van informatie van de Website van PJGDesign.nl of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

2. PJGDesign.nl wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen bewuste opzet of toerekenbare zware schuld van PJGDesign.nl.

VIII. Gedragsregels organisator / locatie

1. Gedurende zijn/haar verblijf op de locatie dient de klant zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte Voorstelling geldende regels van fatsoen te gedragen. De klant is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van PJGDesign.nl gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

2. Het is de klant onder meer verboden:
a. aan derden op de locatie goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren op de locatie in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties op de locatie mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van PJGDesign.nl gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen op de locatie in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. drugs op de Locatie mee te nemen en/of te gebruiken.

3. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van Organisator inzage verlangen in door de klant meegevoerde (hand-)bagage. De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd de klant voorafgaand aan de voorstelling te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de organisator, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van de voorstelling aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

4. De organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van de voorstelling arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen, zonder dat de klant enig recht op vergoeding van zijn/haar kaart geldend kan maken.

5. Het is de klant verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur op de locatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de locatie buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van PJGDesign.nl zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de klant op de Locatie in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de klant de (verdere) toegang tot de locatie worden ontzegd, zonder dat de klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van zijn/haar kaart.

6. De organisator en de locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van de voorstelling beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken. De klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

IX. Privacy

1. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het online registratieformulier. PJGDesign.nl behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of achterhaald is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren.

2. PJGDesign.nl verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen door PJGDesign.nl in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Hieronder vallen alle vormen van verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. Door het aangaan van een overeenkomst geeft de klant toestemming aan PJGDesign.nl voor de verwerking van de gegevens, zoals ingevuld op het online registratieformulier. De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de klant zal PJGDesign.nl deze wijze van verwerking direct beëindigen.

3. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaand aan een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

XI. Beëindiging van de overeenkomst en aanvullende bepalingen

1. De klant kan de overeenkomst nimmer ontbinden en/of opzeggen.

2. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een nadere overeenkomst sluiten die de bedoelingen die Partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

3. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

4. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan tussen PJGDesign.nl en de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die op het grondgebied van Nederland woont dan wel een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in Nederland is gevestigd, worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Den Haag, dan wel naar keuze van PJGDesign.nl, door een andere bevoegde rechter.

5. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen PJGDesign.nl en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant en de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de verkoop van kaarten voor voorstellingen van PJGDesign.nl die geen plaats hebben op de locaties. Iedere wijziging of afwijking van de algemene voorwaarden of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken.

6. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door PJGDesign.nl kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. PJGDesign.nl behoudt zich alle rechten voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (waaronder, doch niet uitsluitend e-mail) als bewijsmiddel.